Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Saturday, July 10, 2021

Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 1st Marathi

Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 1st Marathi
Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 1st Marathi


Unseen passage for Class 1st Marathi with MCQ Question & Answers PDF Download: Students can download the pdf of unseen passage for Class 1st Marathi with questions and answers. These unseen comprehension for Class 1st Marathi have been prepared by expert faculties having years of experience. We have uploaded the Unseen passage Class 1st Marathi in english in this page. Students preparing for upcoming exams can bookmark this page for new unseen comprehension passages of Class 1st Marathi.


Friends, today we have written unread passages for the students of Class 1st Marathi. With the help of which children can prepare for their upcoming exams. In this post, we have written many unread passage questions with answers, with the help of which children can practice from home.


Unseen Comprehension Passage for Class 1st Marathi in English

Comprehension means understanding or understanding. The purpose of reading a passage is to understand it. In this section, some passages of prose have been given for Unseen Passages for Class 1st Marathi, whose length is 60 to 120 words. Then some questions related to Unseen passages Class 1st Marathi will remain at the bottom of that passage.


We have seen that often children have difficulty in answering the questions of Unseen Passage, that's why we should practice them properly before the exam and they should pass with good marks in the exam.


1 Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF


उत्तर. खालील कथा वाचा आणि त्यानंतरच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

माझ्याकडे एक मांजर आहे. त्यास पिवळा बॉल आहे. बॉल चबायला आवडते. माझ्याकडे एक कुत्रा देखील आहे. माझा कुत्रा आणि माझी मांजर चांगले मित्र आहेत. ते एकमेकांना आवडतात. माझ्या कुत्र्यावर निळा बॉल आहे. दोघांनाही खेळायला आवडते. ते चेंडूंच्या मागे धावतात आणि माझ्याकडे आणतात. माझ्या मांजरीत मांजरीचे पिल्लू आहेत. त्यांना बॉलबरोबर खेळायला देखील आवडते. त्यांना बॉलसह खेळायला देखील आवडते. मला दुसरा चेंडू हवा आहे.

या प्रश्नांची उत्तरे एका शब्दात द्या.

a) माझ्याकडे किती बॉल आहेत? _____________________
अ) कुत्र्याच्या चेंडूचा रंग कोणता आहे? __________________


2 Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF


चिपमंक उठला. तिला भूक लागली होती. चिपमंक बागेत पळाला. अरे नाही! गाजर गेले होते. ससाने त्या सर्वांना न्याहारीसाठी खाल्ले, असे तिला वाटले. चिपमँक बेरीच्या झुडुपाकडे धावत गेला. अरे नाही! बेरी निघून गेली, बिअरने त्या सर्वांना न्याहारीसाठी खाल्ले, तिला वाटले. चिपमंक झाडांकडे धावत गेला. अरे नाही! झाडांवरील काजू गेली. बर्डने ते सर्व न्याहारीसाठी खाल्ले, असा विचार तिच्या मनात आला. ती न्याहारीसाठी काय खाऊ शकेल? अचानक तिला आवाज येत ऐकला. “इथून, चिपमंक. नदीच्या.' चिपमंक नदीकडे पळाला. तिला गाजर, बेरी आणि शेंगदाण्याचे चार ब्लॉक दिसले. “आश्चर्य!” ओरडला ससा, अस्वल आणि पक्षी. “आम्ही आमच्या सर्वांसाठी न्याहारी बनवली.” “धन्यवाद,” चिपमुंक म्हणाला. 'चला खाऊन घेऊ!'
१. ही कथा कधी घडते?
अ. निजायची वेळ आधी
बी. रात्री च्या जेवणा नंतर
सी. सकाळी
डी. हिवाळ्यात

२. ही कहाणी कोठे आहे?
अ. शहरात
बी. जंगलात
सी. समुद्रात
डी. थंड ठिकाणी

The. वाक्य पूर्ण करण्यासाठी बॉक्समधील शब्द वापरा.
प्रथम, चिपमंकने ______________________ शोधले. पुढे, चिपमकने ______________________ शोधले. मग चिपमंकने ______________________ शोधले. 4. चिपमंकने आवाज ऐकला. ते म्हणाले, “नदीच्या जवळ चिपमंक येथे.” चिपमुंकने कोणाचे आवाज ऐकले?


3 Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF


बेला आणि जेम्स गवत वर बसले. “चला यमक खेळ खेळूया,” बेला म्हणाली. “प्रथम, तू एक शब्द बोल. मग मी एक शब्द बोलतो जो यमक बोलतो. ” जेम्सने होकार दिला. “ट्रक,” तो म्हणाला. “बदक,” बेला लय झाली. 'घर,' जेम्स म्हणाला. “माऊस,” बेला लय दिली. 'कुत्रा,' जेम्स म्हणाला. “बेडूक,” बेला लय झाली. 'मी आता यमक करू शकतो?' जेम्सने विचारले. “हो,” बेला म्हणाली. “पोशाख,” जेम्सने यमक केला. बेला हसला. “थांब. होय माझा शब्द नव्हता. हे आता आहे. ” 'गाय,' जेम्सने यमक केला. “नाही,” बेला हसत हसत म्हणाली. 'नाही नाही नाही.' “जा” जेम्स rhymed. 'जा जा जा.' बेला खूप हसली ती गवतावर गुंडाळली. जेम्स तिच्या शेजारी फिरला. रायमिंग मजेदार होते!

1. ही कहाणी कोठे घडते?

अ. सनी दिवशी

बी. बाहेर

सी. समुद्रकिनारी

डी. सकाळी

 

२. यमक खेळण्याची कोणाची कल्पना होती? ____________________

 

La. बेला कुत्राशी कोणता शब्द बोलला?

अ. हॉग

बी. धुके

सी. जा

डी. बेडूक

 

James. बेला जेम्सच्या यमकांवर का हसत राहिली? ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________ आता हे करून पहा: मित्रासह यमक खेळ


4 Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF


कळी हा एक पक्षी आहे. तो किडा पकडण्यासाठी लवकर उठतो. अंकुर खूप भूक लागली आहे. विल एक कृमी आहे. तो घाणीत फिरतो. बड आकाशात उडताना पाहेल. अंकुर अन्न शोधत आहे. 'मी लपवायलाच पाहिजे,' विल म्हणतो. गवत हलवेल. अजूनही त्याला बड आकाशात उडताना दिसतो. “मी येथे सुरक्षित नाही. मी कोठेतरी लपलेच पाहिजे. ” झाडाजवळ फिरेल. तो सावलीत लपतो. झाडाभोवती अंकुर उडतो. “सावली मला लपवत नाही!” बागेत फिरवेल. अजूनही त्याला बड आकाशात उडताना दिसतो. 'मला लपविण्यासाठी काही सुरक्षित जागा सापडली पाहिजे,' विल म्हणतो. बड खाली उतरत असताना विल जवळपास पहातो आणि अदृश्य होईल. बड त्याला जमिनीवर सापडलेले काही बियाणे खातो. बडला विल दिसला नाही. झाडावरुन पडलेल्या सफरचंदातून विल डोकावतो म्हणून बड दूर उडतो! विल हसत म्हणाला आणि म्हणतो, “ते जवळ होते!”

1. अंकुर का घाबरू?

अ. विचार करेल की बड आपले अन्न खाणार आहे.

बी. विचार करेल की बड त्याला खाईल.

सी. विल आणि बड खेळायला आवडते.

 

२. ही वाक्य क्रमाने लावा. धर्तीवर 1, 2 आणि 3 लिहा.

_______ गवत लपवेल. _______ एक सफरचंद मध्ये लपवेल. _______ अंकुर लवकर उठतो. Bud. या कथेत बड काय खातो? ______________________________

Which. कोणते वाक्य खरे आहे?

अ. इच्छाशक्ती उडता येते.

बी. इच्छा भूक आहे.

सी. बड विल खात नाही.

आता हे करून पहा: कागदाच्या शीटवर, बडपासून लपू शकतील अशा विल्व्ह सात ठिकाणांची यादी तयार करा.


5 Unseen Passage for Class 1st Marathi with Question & Answers PDF


गवतावर तरंगणारे आणि अंगणात उडणारे ते छोटे हिरवे दिवे काय आहेत? ते राक्षस आहेत? ते यूएफओ आहेत? नाही, ते अक्राळविक्राळ नाहीत आणि ते युएफओ नाहीत. ते अग्निशामक आहेत. फायरफाईल्स एक लहान कीटक आहेत ज्या थंडगार हिरव्या प्रकाशाने चमकतात. आपण एखाद्याला स्पर्श केल्यास ते आपणास जळत नाही. काही फायरफ्लाय इतर प्राण्यांना चेतावणी देतात की त्यांना चव चांगली नाही. बेडूक, बॅट्स आणि पक्ष्यांना चमकणारा प्राणी खायला आवडत नाही. ग्लो अग्निशामकांना सुरक्षित ठेवण्यास मदत करते. कधीकधी आम्ही फायरफ्लायस ग्लोवॉम्स म्हणतो. आपण एका किलकिलेमध्ये फायर फायल्स पकडू शकता. त्यांना पुन्हा जाऊ देण्यास विसरू नका.

१. अग्निशामक चमकताना त्यांचा रंग कोणता असतो?

____________________________

२. कधीकधी फायर फायलींना _________________________ म्हणतात.

You. जर तुम्ही एखाद्या फायर फ्लायला स्पर्श केला तर ते तुम्हाला जाळेल?

होय नाही

You. जर आपण एखाद्या जारमध्ये फायर फ्लाय पकडले तर आपण हे केले पाहिजे ...

अ. आपल्या बेडरूममध्ये ठेवा

बी. आपण त्याकडे डोकावल्यानंतर ते जाऊ द्या

सी. किलकिले मध्ये पाणी घाला

डी. किलकिले हलवा

Fire. तुम्हाला कधी अग्निशामक सापडतील?

अ. आवारा मध्ये

बी. गवत मध्ये

सी. दिवसभरात

डी. रात्री


Tips for Answers Unseen Passage Class 1st Marathi Question and Answers

Students will find the answers to those questions by reading the same passage carefully and for this they will write-


 • Students should read the given passage and questions carefully two-three times and try to understand its meaning.
 • Then the answer to each question should be marked and written in that passage.
 • Try to write the answer in your own language as far as possible.
 • Give answer in complete sentence.
 • The Tense (Past, Present, Future) and Pearson in which there is a question, use the same Tense and Person in the answer as well.
 • Write the answer in Indirect Speech not in Direct Speech.
 • You must revise your answer so that there are no mistakes related to Article, Tense, Spelling, Preposition, Punctuation etc.

What are the things to be kept in mind while solving unread passages?

The following points should be kept in mind while solving the questions of unread passage of Class 1st Marathi:

 • Read the passage carefully over and over again.
 • Try to understand the meaning of difficult words and phrases.
 • Read and understand all the questions then write the answer.
 • Read the multiple choice questions carefully, as they all have similar answers. sorting the correct answer
 • For this it is very important to understand the passage.
 • If asked to state the title, a suitable title should be given.

Unseen Passages for Class 1 in other Languages

FAQ about Unseen Passage for Class 1st Marathi


How to download Unseen Passage for Class 1st Marathi?

Students can download Unseen Passage for Class 1st Marathi using the links provided above in the article.

How to get Unseen Comprehension Passage for Class 1st Marathi?

Students can download Unseen Comprehension Passage for Class 1st Marathi using the links above.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy