Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, July 12, 2021

Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 6th Marathi

Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 6th Marathi
Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 6th Marathi


Unseen passage for Class 6th Marathi with MCQ Question & Answers PDF Download: Students can download the pdf of unseen passage for Class 6th Marathi with questions and answers. These unseen comprehension for Class 6th Marathi have been prepared by expert faculties having years of experience. We have uploaded the Unseen passage Class 6th Marathi in english in this page. Students preparing for upcoming exams can bookmark this page for new unseen comprehension passages of Class 6th Marathi.


Friends, today we have written unread passages for the students of Class 6th Marathi. With the help of which children can prepare for their upcoming exams. In this post, we have written many unread passage questions with answers, with the help of which children can practice from home.


Unseen Comprehension Passage for Class 6th Marathi in English

Comprehension means understanding or understanding. The purpose of reading a passage is to understand it. In this section, some passages of prose have been given for Unseen Passages for Class 6th Marathi, whose length is 60 to 120 words. Then some questions related to Unseen passages Class 6th Marathi will remain at the bottom of that passage.


We have seen that often children have difficulty in answering the questions of Unseen Passage, that's why we should practice them properly before the exam and they should pass with good marks in the exam.


1 Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF


मी प्रार्थनेच्या अनिवार्यतेविषयी बोललो आहे आणि मी प्रार्थनेचे सार सांगितले आहे. आम्ही आमच्या सहका men्यांची सेवा करण्यासाठी जन्मलो आहोत आणि जोपर्यंत आपण जागृत होत नाही तोपर्यंत हे योग्यप्रकारे करू शकत नाही. अंधाराच्या आणि प्रकाशाच्या सामर्थ्यांत माणसाच्या स्तनावर एक बाह्य संघर्ष चालू आहे आणि ज्यावर विसंबून राहण्यासाठी प्रार्थनेचे पत्रक नसलेले आहे, तो अंधाराच्या सामर्थ्यांना बळी पडतो.

जो मनुष्य प्रार्थना करतो तो स्वत: आणि संपूर्ण जगाशी शांती राखेल: जो मनुष्य जगातील गोष्टींबद्दल प्रार्थना करतो, तो मनापासून प्रार्थना करीत असेल तर तो दीन होईल व जगाला वाईट बनवील.

या व्यतिरीक्त, मृत्यूच्या प्रार्थनेनंतर माणसाच्या स्थितीवर या जगाच्या जगातील माणसासाठी अतुलनीय मूल्य आहे. आम्ही, सत्याच्या शोधात आणि सत्याचा आग्रह धरण्यासाठी आश्रमातील कैदी, प्रार्थनेच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास ठेवत असल्याचा दावा करतो, पण आजपर्यंत कधीच नव्हता, ही चिंतेची बाब बनली. आम्ही इतर गोष्टींवर केलेली काळजी आम्ही त्यास देत नाही. मी एक दिवस माझ्या झोपेतून जागे झालो आणि माझ्या लक्षात आले की मी या प्रकरणात माझ्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. म्हणूनच मी कठोर शिस्तीचे काही उपाय सुचविले आहेत आणि यापेक्षाही आणखी वाईट होण्याऐवजी मी आशा करतो की आपण त्यासाठी अधिक चांगले आहोत, हे अगदी स्पष्ट आहे.

पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्या.

१. माणसाच्या हृदयात कोणता प्रकारचा संघर्ष सुरू आहे?
२. लेखकाच्या मते आपण जन्म का घेतो?
The. कैदी आश्रमात का येतात?
Darkness. अंधाराच्या सामर्थ्याचा बळी कोण होईल?
One. एक दिवस झोपेतून जागे झाल्यावर लेखकाला काय कळले?
6. स्वतःला आणि जगाशी शांती कोणाला मिळेल?
‘. 'प्रसन्न' असा अर्थ असलेल्या परिच्छेदापासून शब्द लिहा?
The. “झोप” याचा अर्थ परिच्छेदातून शब्द लिहा?

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१. माणसाच्या हृदयात संघर्ष करण्याचा एक प्रकार म्हणजे अंधार आणि प्रकाश ही आहे.
२. लेखकानुसार, आम्ही आमच्या सहका fellow्यांची सेवा करण्यासाठी जन्मलो आहोत.
Truth. कैदी सत्य शोधण्यासाठी आणि सत्याचा आग्रह धरण्यासाठी आश्रमात येतात.
Upon. ज्यावर विसंबून राहण्यासाठी प्रार्थनेचे पत्रक अँकर नाही, तो अंधाराच्या शक्तींचा बळी पडेल.
His. जेव्हा जेव्हा तो झोपेतून जागा झाला, तेव्हा लेखकाला एक दिवस समजले की तो त्याच्या कर्तव्यावर अत्यंत लापरवाही पाळत आहे.
Prayer. प्रार्थना करणा man्याला स्वतःसह आणि जगाशी शांती मिळेल.
7. ’दयनीय’ हा ‘आनंदी’ च्या विरुद्ध शब्द आहे.
8.‘स्लम्बर हा रस्ता मधील शब्द आहे जो “झोपे” सारखा आहे.


2 Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF


गंगा नदीच्या काठी वसलेल्या गावात एक लहान मुलगा राहत होता. तो अनाथ होता आणि आपल्या गावात राहणा people्या लोकांकडून त्याचे जेवण घेत असे. दररोज, तो त्याच्या गावात असलेल्या बागेत खेळायचा. एक दिवस मुलगा झाडाच्या खोड्याकडे झुकला बसला आणि ओरडला, “मला भूक लागली आहे.” दयाळू वृक्ष म्हणाला, “माझी फळे खा,” आणि त्यातील एक फांदी खाली वाकली. त्या छोट्या मुलाने फळं खाल्ली आणि समाधानी वाटले.

बरीच वर्षे गेली आणि मुलगा मोठा झाला. मग पुन्हा एकदा तो झाडाच्या खाली बसलेला तिरस्कार आणि असहाय्यतेच्या रुपात बसला. "काय आहे?", झाडाने विचारले. “माझ्या लग्नाचा दिवस एक आठवडा दूर आहे आणि मला राहण्यासाठी कुठेही नाही. “माझ्या फांद्या तोडून स्वत: साठी घर बांधा” असे झाडाने सांगितले. तो तरुण त्वरित कामावर बसला.

वेळ निघून गेला आणि आता तो तरुण नाविक होता. पुन्हा एकदा तो चेह on्यावर पश्चात्तापाने एक नजर घेऊन झाडाखाली बसला. हे प्रकरण काय आहे याविषयी त्याने पुन्हा विनवणी केली की, “माझा कर्णधार क्रूर आहे, तर जगण्यासाठी मला जहाज असलेच पाहिजे.” "माझी खोड कापून जहाज तयार करा", झाडाने सांगितले.

खलाशी म्हातारा झाला परंतु पुन्हा एकदा तो त्याच्या चेह on्यावर लादलेल्या भावनेने झाडाकडे वळला. थंडी होती आणि काठीने त्याच्या खांद्यावर टेकलेला खलाय कंपित झाला होता. "माझ्यावर आग लावा", झाडाच्या साखळ्याने उत्तर दिले. तो लवकरच एक सूर हळूवारपणे आगीत जळून खाक झाला.

पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्या.

1. लहान मुलगा कोठे राहत होता?
२. झाडाने मुलाला त्याची फळे खायला का सांगितले?
The. माणसाने स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी काय केले?
His. आपल्या लग्नाआधी त्या झाडाने कशी मदत केली?
The. झाड अखेर जिवंत राहिले का? जर होय, का / नसल्यास, का नाही?
This. या झाडाचे विविध भाग नावे द्या?
The. एका मनुष्याला झाडाने किती वेळा मदत केली?
‘. ‘प्रकार’ च्या विरुद्ध असलेल्या रस्ताातून शब्द शोधायचा?
F. “दु: खाची तीव्र भावना” सारखाच एक शब्द परिच्छेदातून शोधा?

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१. लहान मुलगा गंगा नदीच्या काठी वसलेल्या गावात राहत होता.
२.तीन मुलाला त्याची फळे खाण्यास सांगितले कारण त्या लहान मुलाला भूक लागली होती.
Himself. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी मनुष्याने झाडाची खोड तोडून जहाज बांधले.
Tree. त्या झाडाने त्या मनुष्याला त्याच्या लग्नाआधीच त्याच्या फांद्या तोडून स्वतःसाठी घर बांधायला मदत केली.
N. नाही, वृक्ष अखेरपर्यंत जिवंत राहिला नाही कारण त्याने त्याचे सर्व वेगवेगळे भाग वृद्ध म्हणून वाढलेल्या मुलाला दिले.
F. फळ, फांद्या, खोड व स्टंप या झाडाचे वेगवेगळे भाग आहेत.
The. वृक्ष एकाच मनुष्याला चार वेळा मदत केली.
8. ’क्रूर’ हा ‘प्रकार’ च्या विरुद्ध शब्द आहे.
‘.’ नाकार ’हा परिच्छेदातील शब्द आहे जो“ दुःखाच्या तीव्र भावना ”सारखा आहे.


3 Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF


जसजशी रात्र वाढत गेली आणि घरात शांतता वाढत गेली तसतसे गल्लू’चा प्रारंभ वेगवान होता. आपल्या आयुष्यात ज्या भुते आणि भूत त्यांनी ऐकल्या त्या सर्व कथा त्याला आठवल्या. कितीवेळा त्याचा चुंबन आला? मनी, त्याच्या रस्त्याच्या शेवटी वटवृक्षात भूत दिसला? एका रात्री उशिरा घरी परत येत असताना नदीच्या काठाजवळ असलेल्या सैतानाने त्याच्या गालावर थाप मारल्यामुळे गरीब मुनिसमीच्या वडिलांचे काय? आणि अशाच प्रकारे त्याचे विचार चालूच राहिले. तो भीतीने थकलेला होता.

रस्त्यावरच्या दिवावरील प्रकाश किरण आत शिरला आणि त्याने भिंतीवर सावल्या फेकल्या. सर्व प्रकारच्या आवाजाची शांतता त्याच्या कानांपर्यंत पोहोचली --- घड्याळाची गळती, झाडाची गोंधळ, खरडपट्टी आवाज आणि काही अस्पष्ट रात्रीचे कीटक गुंग करणारे. त्याने स्वत: ला ब्लँकेटने झाकून टाकले की जणू तो चिलखत आहे, त्याने स्वत: ला इतके पूर्णपणे झाकले की त्याला श्वास घेता येत नाही. प्रत्येक क्षणी जेव्हा भुतांनी त्याच्या घश्यावर चिकटून राहावे किंवा वाहून जावे अशी त्यांची अपेक्षा होती, तेव्हा चौथ्या वर्गातील त्याचा जुना मित्र अचानक गायब झाला होता आणि त्याला भूताने नेपाळच्या सियामकडे नेले होते असे म्हणतात.

पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्या.

1. गुल्लूला काय आठवले?
२. मुनिसमीच्या वडिलांचे काय झाले?
W. कोणत्या कानात आवाज आला?
The. भूतांनी त्याचे काय करावे अशी त्याला भिती होती?
G. गुल्लूच्या हृदयाचा वेग वेगवान होता तेव्हा?
G. गुल्लूच्या आधी काय होते?
‘. "विसरला" च्या विरुद्ध असलेला शब्द रस्ताातून शोधा?
The. परिच्छेदावरील शब्द लिहा ज्याचा अर्थ आहे 'शांत राहण्याचा आणि हालचाल न करण्याचा गुण'.

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

1. गुल्लूला आपल्या आयुष्यात ज्या भुते आणि भूत त्यांनी ऐकले त्या सर्व कथा आठवल्या.
२.मुनिसामीच्या वडिलांना भुतांनी गालावर ठोकले होते. त्या कारणामुळे त्याने रक्त फेकले.
The. सर्व प्रकारचे आवाज त्याच्या कानाजवळ पोचले, घड्याळाला गळती घाली, झाडांचा गोंधळ उडाला, कीटकांचा गोंधळ उडाला.
H. त्याला भीती वाटली की भुते येऊन त्याच्या घशात अडकतील किंवा त्याला घेऊन जातील.
The. रात्रीची आणि घरामध्ये शांतता वाढत असताना गुल्लूच्या हृदयाचा ठोका वेगवान होता.
The. चतुर्थ श्रेणीतील त्याच्या जुन्या मित्राच्या गुल्लूसमोर एक उदाहरण होते जो अचानक गायब झाला आणि भूतबाधाने त्याला सियाम किंवा नेपाळला नेले असे म्हणतात.
7. ‘लक्षात ठेवा’ हा ‘विसरला’ च्या विरुद्ध शब्द आहे.
‘. ’स्थिरता’ हा परिच्छेदातील शब्द आहे जो ‘शांत राहण्याच्या आणि न फिरण्याच्या गुणवत्तेच्या’ समान आहे.


4 Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF


या दुष्काळाचा जंबाजीवर जास्त परिणाम झाला. त्याने आजूबाजूला पाहिल्या जाणा suffering्या दु: खामुळे त्याने जागे राहण्यासाठी अनेक रात्री घालविल्या. मरणासन्न गुरे, उपासमार मुले, त्यांनी रात्रंदिवस त्याला त्रास दिला. आणि शेवटी, वयाच्या चौतीसाव्या वर्षी त्याला एक दृष्टी मिळाली. त्याने माणसाला स्वतःच्या सामर्थ्याने नशेत पाहिले आणि आजूबाजूचे जग नष्ट केले. आणि त्याने हे सर्व बदलण्याचे ठरविले. जर या उजाड प्रदेशात पुन्हा जीवनाची भरभराट व्हायची असेल तर माणसांना वेगळ्या मार्गाने आणि वेगवेगळ्या आचार आणि श्रद्धांनुसार जगावे लागेल, हे जंबाजींनी पाहिले. खांजडी, बेर, केर आणि सागरी झाडांनी भरपूर पृथ्वी व्यापून टाकावी अशी जांबाजींची इच्छा होती, पुन्हा ब्लॅकबॅकचे कळप गोठून घ्यावेत अशी त्यांची इच्छा होती आणि त्यासाठी पुरुषांनी काम करावे अशी त्यांची इच्छा होती. हे साध्य करण्याचा मार्ग जंबाजींना माहित होता आणि त्यांनी आपला संदेश सन १ 148585 मध्ये प्रसारित करण्यास सुरवात केली.

त्यांच्या संदेशात एकोणतीस मूलभूत तत्त्वे समाविष्ट होती. त्यातील दोन प्रमुख आज्ञा म्हणजे हिरव्यागार झाडाचे फळ तोडणे किंवा कोणत्याही प्राणाला ठार मारणे यावर मनाई होती. जंबाजींचा मानवतेचा संदेश आणि सर्व सजीव वस्तूंबद्दलचा आदर उत्सुकतेने स्वीकारला गेला. त्याच्या शिकवणींमुळे शेकडो खेड्यांमधील रहिवाशांना पृथ्वीवरील हिरव्यागार आच्छादनाने बळकट होण्यास प्रवृत्त केले.

पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्या.

१. जांभाजींना दुष्काळाचा जास्त परिणाम का झाला?
२. त्याने आपल्या दृष्टान्तात काय पाहिले?
J. जांबाजींनी काय बदलण्याचा निर्णय घेतला?
J. जांबाजींच्या संदेशातील दोन प्रमुख आज्ञा कोणती?
Eager. काय उत्सुकतेने स्वीकारले गेले?
His. त्याच्या शिकवणींमुळे शेकडो खेड्यांतील रहिवाशांना काय उत्तेजन मिळाले?
‘. 'टंचाई'ला विरोध असलेल्या शब्दाच्या परिच्छेदातून शोधा.
The. परिच्छेदातील शब्द लिहा ज्याचा अर्थ आहे की ‘लवकर विकसित व्हा’.

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१. जांभाजींना दुष्काळाचा जास्त फटका बसला कारण त्याने आजूबाजूला, मरत असलेले गुरे आणि भुकेले सर्व मुले पाहिली.
२. त्याच्या दृष्टीक्षेपात त्याने लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या सामर्थ्याने नशेत पाहिले आणि आजूबाजूचे जग नष्ट केले.
J. जंबाजींनी लोकांच्या विश्वास आणि जीवनशैली बदलण्याचा निर्णय घेतला.
J. जांबाजीच्या संदेशाच्या दोन प्रमुख आज्ञा म्हणजे (१) हिरवीगार झाडे तोडण्यावर बंदी आणि (२) कोणत्याही प्राण्याला मारण्याच्या विरोधात.
Amb. जंबाजींचा मानवतेचा संदेश आणि सर्व सजीव वस्तूंबद्दलचा आदर उत्सुकतेने स्वीकारला गेला.
H. त्याच्या शिकवणींमुळे शेकडो खेड्यांतील रहिवाशांना पृथ्वीवर हिरव्यागार आच्छादनाने बळकट होण्यास प्रवृत्त केले.
7. ‘अबाँडन्स’ हा ‘टंचाई’ च्या विरुद्ध शब्द आहे.
‘. ’फ्लोरिश’ हा परिच्छेदातील शब्द आहे जो ‘पटकन विकसित हो’ सारखाच आहे.


5 Unseen Passage for Class 6th Marathi with Question & Answers PDF


भौतिकवादी जगात आजही ते प्रामाणिकपणा, प्रामाणिकपणा आणि प्रामाणिकपणा आहे जे भविष्यातील यशाचा मार्ग तयार करते आणि दीर्घावधीसाठी बरेच पैसे देते. जरी काही काळासाठी अप्रामाणिकपणा, अयोग्यपणा आणि काळ्या-विपणनामुळे मोठ्या प्रमाणात नफा होतो, परंतु काही काळानंतर कर्त्यावर वाईट कृत्ये दूर होतात. तर व्यापार आणि व्यापारातही चरित्र हा यशाचा ठोस आधार असतो. व्यवसायात प्रामाणिक आणि निष्पक्ष व्यवहार केल्याने नेहमीच समाधान, यश आणि समृध्दी होते. परदेशी देशांमध्ये प्रामाणिकपणाच्या निर्णयावर मोठा ताण पडतो आणि तशा व्यापार आणि व्यापार क्षेत्रात त्यांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. दुर्दैवाने गुलामगिरीमुळे आपण आपले मनोबल गमावून बसलो आहोत आणि बेईमान व्यापा .्यांचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे व व्यवसायात यशस्वी होण्यास अपयशी ठरले आहे. आम्हाला आमच्या ग्राहकांचे किंवा विक्रेत्यांचे भले होत नाही आणि त्यामुळे व्यवसायात प्रगती होत नाही. आता आपल्या मुक्त देशात, नैतिकतेचे उच्च प्रमाण राखणे आणि उदात्त उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी अप्रामाणिकपणा आणि अन्यायकारक मार्ग टाळण्याचे आपले पवित्र कर्तव्य आहे. यशस्वी उद्योजकांकडे उच्च नैतिकता असले पाहिजे आणि नेहमी चांगुलपणा, चांगुलपणा, खानदानी आणि प्रामाणिकपणासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याने आपल्या ग्राहकांना बोगस आणि बेशुद्ध गोष्टी देऊन फसवू नये. त्याचे व्यवहार स्पष्ट, सरळ पुढे आणि प्रामाणिक असले पाहिजेत.

पुढील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे द्या.

1. भविष्यकाळातील यश काय सुनिश्चित करते आणि दीर्घकाळ पैसे देतात?
२. कुठेही अप्रामाणिक व अन्यायकारक प्रथा उद्भवतात?
Foreign. परदेशातील उल्लेखनीय प्रगतीमागील रहस्य काय आहे?
A. यशस्वी व्यावसायिकाने कसे वागावे?
Business. आपण व्यवसायात प्रगती का करू शकत नाही?
Our. आता आपल्या स्वतंत्र देशात आपले कर्तव्य काय आहे?
‘. “भौतिकवादी” च्या विरुद्ध असलेला शब्द रस्ताातून शोधा.
‘. परिच्छेदावरून शब्द लिहा ज्याचा अर्थ आहे 'मतांचे औपचारिक अभिव्यक्ति'.

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

1. प्रामाणिकपणा, प्रामाणिकपणा आणि प्रामाणिकपणा भविष्यातील यश आणि दीर्घकाळ पगाराची हमी देईल.
२. अप्रामाणिक आणि अन्यायकारक गोष्टी कोठेही जात नाहीत. ते स्वत: कर्त्यावर ताबा मिळवतात.
परदेशात प्रामाणिकपणावर मोठा ताण पडतो. प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्या उल्लेखनीय प्रगतीमागील हेच रहस्य आहे.
A.एक यशस्वी व्यावसायिकाने आपल्या ग्राहकांशी केलेल्या व्यवहारात तो स्पष्ट, सरळ आणि प्रामाणिक असावा.
W. आम्ही व्यवसायात प्रगती करण्यास अपयशी ठरतो कारण आम्ही आमच्या ग्राहकांचे किंवा विक्रेत्यांचे भले करत नाही.
N. आता आपल्या स्वतंत्र देशात नैतिकतेचे उच्च प्रतीचे पालन करणे आणि उदात्त उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी अप्रामाणिकपणा आणि अन्यायकारक गोष्टी टाळण्याचे आपले कर्तव्य आहे.
6. ’स्पिरिटिअल’ हा ‘भौतिकवादी’ च्या विरुद्ध शब्द आहे.
‘. ’डिक्टिकम’ हा उतार्‍यामधील शब्द आहे जो ‘मतांचा औपचारिक अभिव्यक्ति’ सारखा आहे.


Tips for Answers Unseen Passage Class 6th Marathi Question and Answers

Students will find the answers to those questions by reading the same passage carefully and for this they will write-


 • Students should read the given passage and questions carefully two-three times and try to understand its meaning.
 • Then the answer to each question should be marked and written in that passage.
 • Try to write the answer in your own language as far as possible.
 • Give answer in complete sentence.
 • The Tense (Past, Present, Future) and Pearson in which there is a question, use the same Tense and Person in the answer as well.
 • Write the answer in Indirect Speech not in Direct Speech.
 • You must revise your answer so that there are no mistakes related to Article, Tense, Spelling, Preposition, Punctuation etc.

What are the things to be kept in mind while solving unread passages?

The following points should be kept in mind while solving the questions of unread passage of Class 6th Marathi:

 • Read the passage carefully over and over again.
 • Try to understand the meaning of difficult words and phrases.
 • Read and understand all the questions then write the answer.
 • Read the multiple choice questions carefully, as they all have similar answers. sorting the correct answer
 • For this it is very important to understand the passage.
 • If asked to state the title, a suitable title should be given.

Unseen Passages for Class 3 in other Languages

FAQ about Unseen Passage for Class 6th Marathi


How to download Unseen Passage for Class 6th Marathi?

Students can download Unseen Passage for Class 6th Marathi using the links provided above in the article.

How to get Unseen Comprehension Passage for Class 6th Marathi?

Students can download Unseen Comprehension Passage for Class 6th Marathi using the links above.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy