Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Friday, December 22, 2023

10 Three Questions Summary in Marathi & English Free Online

 

10 Three Questions Summary in Marathi & English Free Online
10 Three Questions Summary in Marathi & English Free Online

Three Questions Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 10 Three Questions Summary in English and Marathi. Three Questions Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 10 will get Three Questions Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this Three Questions Summary in Marathi & English will be helpful to you.


10 Three Questions Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

10

Chapter

Three Questions

Study Material

10 Three Questions Summary

Provider

Hsslive


How to download Three Questions Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 10 Three Questions Summary in Marathi & English
  3. Now look for Three Questions Summary.
  4. Click on the chapter name to download 10 Three Questions Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 10 notes, question paper and study material.

10 Three Questions Summary in Marathi

Students can check below the 10 Three Questions Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


राजाने विचारार्थ विचार केला की जर त्याला त्याच्या तीन प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर तो नेहमीच यशस्वी होईल. तीन गोष्टी होत्या: एखादी गोष्ट सुरू करण्यासाठी योग्य वेळ कोणती? त्याने कोणत्या लोकांचे ऐकावे? त्याच्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट काय आहे?

जो उत्तर देऊ शकेल त्याला बक्षीस म्हणून राजाने मोठी रक्कम देण्याचे जाहीर केले. त्याच्या प्रश्नांची वेगवेगळी उत्तरे मिळाली.

त्याच्या पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अनेक जाणकारांनी दिले. त्यापैकी काहींनी त्याला वेळापत्रक तयार करण्यास सुचवले, तर काहींनी त्याला सर्व काही सोडून काम पाहण्यात मग्न व्हावे अशी इच्छा होती.

काहींनी सर्व काही ठरवण्यासाठी ज्ञानी माणसाची परिषद घ्यावी असे सुचवले आणि काहींनी काही कामांवर तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. काहींनी जादूगाराची मदत घेऊन भविष्याचा वेध घेण्याचे मत मांडले.

त्याच्या दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात काही शहाण्यांनी सांगितले की, रिनाने आपल्या पार्षद, धर्मगुरू, डॉक्टर किंवा सैनिकांचे ऐकावे. त्याच्या तिसऱ्या प्रश्नासाठी, काहींनी विज्ञान आणि धार्मिक उपासनेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे असे म्हटले.

तथापि, राजा कोणत्याही सूचनांवर समाधानी नव्हता. त्याने आपल्या शहाणपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या एका संन्यासीचा सल्ला घेतला.

राजाने त्याला साध्या कपड्यात भेट दिली आणि त्याचे अंगरक्षक आणि घोडा मागे सोडला. संन्यासी झोपडीत राहत होता आणि जमीन खोदत होता. राजाने त्याला तीन प्रश्न विचारले पण उत्तर मिळाले नाही.

तो म्हातारा व अशक्त असल्याने राजाने त्याच्यासाठी खोदकाम सुरू केले. काही वेळाने त्यांनी पुन्हा विचारणा केली, पण उत्तर मिळाले नाही. राजाने तासाभरानंतर पुन्हा विचारले, ज्यावर साधूने उत्तर दिले की कोणीतरी येत आहे.

राजाने मागे वळून पाहिले, त्याला एक जखमी माणूस दिसला. त्याच्या जखमेतून मोठ्या प्रमाणात रक्त येत होते आणि नंतर तो बेशुद्ध झाला. रक्तस्त्राव थांबेपर्यंत राजाने स्वत: रुमालाने जखम धुतली.

त्या माणसाने पाणी मागितले आणि राजाने त्याला दिले. संध्याकाळ झाली आणि दोघांनी त्याला झोपडीच्या आत नेले. तो माणूस पलंगावर शांतपणे झोपला होता आणि राजा थकला होता म्हणून तो जमिनीवर झोपला. तो उठल्यावर जखमी दाढीवाल्या माणसाने त्याची माफी मागितली. राजाला धक्काच बसला.

राजाने आपल्या भावाला ठार मारून त्याची संपत्ती बळकावल्यामुळे तो आपला शत्रू असल्याचे त्याने उघड केले. त्याने बदला घेण्याची संधी साधली. राजा एकटाच ज्ञानी माणसाकडे आला आहे हे माहीत असल्याने त्याने राजाला मारण्याची योजना आखली.

घरी जाताना त्याला ठार मारण्याचा बेत आखला पण तो न आल्याने तो लपून बसला. तो त्याच्या रक्षकावर आला ज्यांनी त्याला ओळखताच त्याच्यावर जोरदार हल्ला केला.

पण, जो राजा त्याचा तारणहार ठरला त्याचा तो ऋणी होता, त्याने त्याला वाचवण्याची प्रतिज्ञा केली. राजाने याउलट, त्याचे जप्त केलेले पैसे परत करण्याचे आणि त्याची योग्य काळजी घेण्यासाठी डॉक्टर पाठविण्याचे वचन दिले.


10 Three Questions Summary in English

Students can check below the 10 Three Questions Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


The king thought that if he got the answers to his three questions, he would always succeed. There were three things: What is the right time to start a story? Which people should he listen to? What is the most important thing for him?

The king offered a large sum of money as a reward to anyone who could answer. His questions were answered differently.

Many experts answered his first question. Some of them suggested that he make a schedule, while others wanted him to give up everything and focus on his work.

Some suggested that a council of wise men be convened to decide everything, and some argued that some work needed urgent attention. Some suggested that they look to the future with the help of a magician.

In answer to his second question, some wise men said that Rina should listen to her councilors, clergy, doctors, or soldiers. For his third question, some said that science and religious worship should be given top priority.

However, the king was not satisfied with any of the suggestions. He consulted a hermit who was known for his wisdom.

The king visited him in plain clothes and left his bodyguard and horse behind. The ascetic was living in a hut and digging the ground. The king asked him three questions but he did not answer.

As he was old and weak, the king started digging for him. After some time he asked again, but got no answer. The king asked again after an hour, to which the monk replied that someone was coming.

When the king looked back, he saw a wounded man. He was bleeding profusely from his wounds and later fainted. The king himself washed the wounds with a handkerchief until the bleeding stopped.

The man asked for water, and the king gave it to him. It was evening and they took him inside the hut. The man was sleeping peacefully on the bed and the king was tired so he lay on the ground. When he got up, the injured bearded man apologized to him. The king was shocked.

He revealed that he was his enemy because the king had killed his brother and confiscated his property. He took the opportunity to seek revenge. Knowing that the king had come to the wise man alone, he planned to kill the king.

On their way home, they tried to kill him, but he did not show up and hid. He came upon his bodyguards who attacked him as soon as they recognized him.

But he was indebted to the king who was his savior, and he promised to save him. The king, on the other hand, promised to return the money and send a doctor to take care of him.


10 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 10 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 10 Three Questions Summary in Marathi & English


Where can i get Three Questions in Marathi Summary??

Students can get the 10 Three Questions Summary in Marathi from our page.

How can i get Three Questions in English Summary?

Students can get the 10 Three Questions Summary in English from our page.

10 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy