Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

9 The Fall of Troy Summary in Marathi & English Free Online

 

9 The Fall of Troy Summary in Marathi & English Free Online
9 The Fall of Troy Summary in Marathi & English Free Online

The Fall of Troy Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 9 The Fall of Troy Summary in English and Marathi. The Fall of Troy Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 9 will get The Fall of Troy Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The Fall of Troy Summary in Marathi & English will be helpful to you.


9 The Fall of Troy Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

9

Chapter

The Fall of Troy

Study Material

9 The Fall of Troy Summary

Provider

Hsslive


How to download The Fall of Troy Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 9 The Fall of Troy Summary in Marathi & English
  3. Now look for The Fall of Troy Summary.
  4. Click on the chapter name to download 9 The Fall of Troy Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 9 notes, question paper and study material.

9 The Fall of Troy Summary in Marathi

Students can check below the 9 The Fall of Troy Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


महाकाव्य ही दीर्घ कविता आहेत जी महान नायक किंवा महान राष्ट्राच्या कृत्यांचे वर्णन करतात

युद्ध उदाहरणार्थ, दोन भारतीय महाकाव्ये म्हणजे महाभारत आणि रामायण आणि युरोपीय संस्कृतीतील दोन महत्त्वाची साक्षरता महाकाव्ये म्हणजे इलियड आणि ओडिसी. या सुरुवातीच्या युरोपियन महाकाव्यांचे लेखक निश्चित नाहीत. ते राष्ट्रासोबतच उदयास आले आणि विकसित झाले आणि एका महान कवीने ते लिहिल्याशिवाय आम्ही गायकापासून गायकाकडे हस्तांतरित झालो आहोत. असे मानले जाते की इलियड आणि ओडिसी एका अंध कवी-होमरने रचले आणि पाठ केले होते, जो सुमारे 900 ईसापूर्व राहत होता, ग्रीक गावांमध्ये भटकत होता, त्याची कविता गात होता.

हा अध्याय 'द फॉल ऑफ ट्रॉय' शहर ट्रॉयच्या दुःखद पतनाची कथा सांगतो, इलियडमध्ये लिहिलेली आहे. ट्रॉय, पॅरिसच्या एका राजपुत्राने ग्रीक राजा मेनेलॉसची पत्नी राणी हेलन हिला त्याच्याबरोबर पळून जाण्यास पटवले होते. अशा प्रकारे ग्रीक लोकांना त्यांच्या सन्मान आणि अभिमानाचा बदला घ्यायचा होता. ट्रॉय एका बाजूला माउंट इडाच्या उंच शिखरांनी आणि दुसऱ्या बाजूला एक मोठा किल्ला यांनी संरक्षित केला होता. ग्रीक सैन्य त्यांच्या जहाजे आणि नौकांमधून आले आणि त्यांनी ट्रोजन किल्ल्याभोवती तंबू आणि छावण्या उभारल्या. दहा वर्षे, असंख्य ग्रीक आणि ट्रोजन सैनिक दररोज लढाई लढले. दररोज अनेक सैनिक वीर मरण पावले, परंतु युद्ध चालूच राहिले. युद्धाच्या महिन्याच्या अखेरीस, हेक्टर ज्याने ट्रॉयच्या सैन्याचे नेतृत्व केले. , आर्चील्सने मारले होते, प्रख्यात योद्धा, जो नंतर मारला गेला.

तथापि, दहाव्या वर्षी, ट्रॉय शहर युद्धाने नव्हे तर एका चतुर युक्तीने ग्रीक लोकांनी काबीज केले. ओडिसिअस, ग्रीक राजा आणि योद्धा यांनी ट्रॉय ताब्यात घेण्याची योजना आखली. ग्रीक लोक एक मोठा लाकडी घोडा बनवतात, जो अनेक ग्रीक सैनिकांमध्ये बसू शकतो. एकदा घोडा बनल्यानंतर, ओडिसियस आणि मेनेलॉससह अनेक ग्रीक योद्धे त्यात घुसले आणि घोडा बंद झाला. रात्री, ग्रीक सैनिक त्यांच्या तंबूंना आग लावतात आणि जवळच्या एका बेटावर जाण्यासाठी निघतात, जिथे ते लपून राहू शकतात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी, जेव्हा ट्रोजन सैनिक युद्धाच्या मैदानावर आले, तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटले, त्यांनी पाहिले की ग्रीक लोक निघून गेले आहेत आणि फक्त एक मोठा लाकडी घोडा किनाऱ्यावर उरला आहे. त्यांनी घोड्याच्या खाली एक ग्रीक सैनिक बांधलेला पाहिला आणि त्याला काय घडले ते सांगण्यास भाग पाडले. त्याने धूर्तपणे त्यांना सांगितले की ग्रीक लोक दीर्घ युद्धाने कंटाळले आहेत आणि त्यांना घरी जायचे आहे. घरी परतण्यासाठी शांततापूर्ण प्रवास करण्यासाठी, देवाने समुद्राच्या देवाला अर्पण म्हणून घोडा बनवला होता. घोडा इतका प्रचंड का आहे असे विचारले असता, त्याने उत्तर दिले की घोडा ट्रॉयच्या बाहेर राहिला तरच तो ग्रीक लोकांसाठी अनुकूल होईल आणि म्हणूनच तो मोठा आहे, जेणेकरून तो शहरात ओढला जाणार नाही. ट्रोजनांना वाटले की ते भिंतीचा एक भाग तोडतील आणि ग्रीक लोकांवर दुर्दैव आणण्यासाठी घोडा शहराच्या आत ओढतील. त्यांच्या पुजार्‍याच्या चेतावणीला न जुमानता त्यांनी घोडा शहराच्या आत ओढून नेला.

त्या रात्री ते त्यांच्या विजयात आनंदित झाले आणि शांतपणे अंथरुणावर गेले. मध्यरात्री, ग्रीक लोक जे जवळच्या बेटावर गेले होते, ते परत आले. मागे राहिलेल्या ग्रीक सैनिकांनी एक सिग्नल दिला आणि घोड्याच्या वास्तुविशारदाने तो बाजूने उघडला. त्यांनी शहराचे दरवाजे उघडले आणि संपूर्ण ग्रीक सैन्य रात्रीच्या शांततेत ट्रॉय शहरात दाखल झाले. त्यानंतर जे घडले ते कल्पनेपलीकडचे दहशत आणि क्रौर्य होते. जुना माणूस आणि ट्रॉयचे महाकाव्य शहर जमिनीवर जाळले गेले. हे सैनिक, योद्धे आणि राजे निर्दयीपणे मारले गेले. ट्रॉयच्या राजाच्या शेवटी, राजा प्रियम आणि राजकुमार पॅरिस यांनाही मारले गेले. हेक्टरची पत्नी, आई आणि बहीण यांना गुलाम म्हणून नेण्यात आले आणि हेलनला राजा मेनेलॉसकडे परत करण्यात आले. हे चिन्हांकित राजा मेनेलॉसला परत केले गेले. यामुळे ट्रॉयच्या महान शहराचा दुःखद अंत झाला.


9 The Fall of Troy Summary in English

Students can check below the 9 The Fall of Troy Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


Epics are long poems that describe the actions of a great hero or a great nation

War For example, two Indian epics are the Mahabharata and Ramayana and two important literacy epics in European culture are the Iliad and the Odyssey. The authors of these early European epics are not certain. They emerged and evolved along with the nation and we have been transferred from singer to singer without being written by a great poet. The Iliad and the Odyssey are believed to have been composed and recited by a blind poet-Homer, who lived around 900 BC, wandering in Greek villages, singing his poems.

This chapter, The Fall of Troy, tells the story of the tragic fall of the city of Troy, written in the Iliad. Queen Helen, wife of the Greek king Menelaus, was persuaded by a prince of Troy, Paris, to flee with him. Thus the Greeks wanted to avenge their honor and pride. Troy was protected on one side by the lofty peaks of Mount Ida, and on the other by a large fort. Greek armies came from their ships and boats and pitched tents and camps around the Trojan fort. For ten years, countless Greek and Trojan soldiers fought daily battles. Many soldiers died every day, but the war continued. At the end of the month of the war, Hector who led Troy's army. , Was killed by Archiles, the famous warrior, who was later killed.

In the tenth year, however, the city of Troy was conquered by the Greeks, not by war, but by a clever tactic. Odysseus, the Greek king and warrior plotted to capture Troy. The Greeks make a big wooden horse, which can fit in many Greek soldiers. Once the horse was made, several Greek warriors, including Odysseus and Menelaus, entered it and the horse stopped. At night, Greek soldiers set fire to their tents and set out for a nearby island, where they could hide. The next morning, when the Trojan soldiers arrived on the battlefield, they were surprised to find that the Greeks had left and that only a large wooden horse remained on shore. They saw a Greek soldier tied up under a horse and forced him to tell them what had happened. He cunningly tells them that the Greeks are tired of the long war and want to go home. To make the peaceful journey back home, God made a horse as an offering to the god of the sea. When asked why the horse is so huge, he replied that it would only be suitable for the Greeks if the horse stayed out of Troy, and therefore it is large, so that it would not be dragged into the city. The Trojans thought they would break down part of the wall and drag the horse into the city to bring misfortune on the Greeks. Despite their priest's warning, they dragged the horse into the city.

That night they rejoiced in their victory and quietly went to bed. At midnight, the Greeks, who had gone to a nearby island, returned. The remaining Greek soldiers gave a signal, and the horse architect opened it to the side. They opened the city gates and the whole Greek army entered the city of Troy in the silence of the night. What happened next was unimaginable terror and cruelty. The old man and the epic city of Troy were burned to the ground. These soldiers, warriors and kings were killed mercilessly. At the end of the reign of King of Troy, King Priam and Prince Paris were also killed. Hector's wife, mother, and sister were taken as slaves, and Helen was returned to King Menelaus. This mark was returned to King Menelaus. This led to the tragic end of the great city of Troy.


9 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 9 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 9 The Fall of Troy Summary in Marathi & English


Where can i get The Fall of Troy in Marathi Summary??

Students can get the 9 The Fall of Troy Summary in Marathi from our page.

How can i get The Fall of Troy in English Summary?

Students can get the 9 The Fall of Troy Summary in English from our page.

9 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy